فروزنده در دانشگاه امیرکبیر:
نرخ قاچاق کالا به ۹۸ درصد رسیده است/ تنها راه حل جلوگیری از فساد، دولت الکترونیکی است