وزیر بهداشت؛
هاشمی نمونه ای بی نظیر در دشمن شناسی بود