بیانیه مطبوعاتی کمیسیون مشترک برجام
طرف‌ها بر تعهد قاطع خود به تداوم اجرای کامل و موثر برجام تصریح کردند