برای شرکت در مراسم ختم مرحوم هاشمی 
عبدالله عبدالله وارد تهران شد