قدرت گودرزی:
بدهی‌های شهرداری بطور کامل تعیین تکلیف شد