عمران خان: گذشت زمانی که ما بنا به میل و دستور کشور های غربی عمل می کردیم...
کد خبر: ۱۰۰۴۰۰۰
گفت و گو حسن رضا نقوی با خبرگزاری دانشجو در خصوص علل تنش های سیاسی اخیر در پاکستان: عمران خان در پاسخ به کشور های غربی : گذشت زمانی که ما بنا به میل و دستور شما عمل می کردیم امروز ما بنا به سیاست های خارجی خود عمل خواهیم کرد . سید حسن نصرالله از موضع گیری عمران خان در مقابل با غرب حمایت کرده است . پس از این گستاخی آمریکا در بین مردم پاکستان شعار مرگ بر آمریکا منعکس و منتشر شد . طرح آمریکایی پارلمان پاکستان در خصوص برکناری عمران خان رای نیاورد و رئیس جمهور هم پارلمان پاکستان را منحل کرد.
ارسال نظرات