پرونده حمید نوری به کجا رسید؟
کد خبر: ۱۰۵۸۳۱۶
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: پس از حکم غیرقانونی حمید نوری توسط سوئد صادر شد ایشان و خانواده محترمشان به متن ترجمه شده دسترسی نداشتند و موانع جدی برای تعیین وکیل بود، اما بالخره موفق شدند در آخرین فرصت اعتراض کنند. نوری همچنان در انفرادی است و هنوز با خانواده ارتباط ندارند. دادگاه تجدید نظر سوئد بررسی لوایح اعتراضی نوری و وکلای وی را آغاز کرد وکلای سوئدی موفق شدند اولین بخش دفاعیات را در ششم دادگاه ارائه کردند.
ارسال نظرات