روایت رئیسی از شرکت در اولین جلسه هیات دولت، قبل از شروع دولت سیزدهم
کد خبر: ۱۰۵۸۳۵۰
رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی: ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ابتدای دولت، پرداخت شد. امروز بین مصارف و منابع همخوانی وجود دارد و این مستلزم مدیریت بوده است.
ارسال نظرات