چرا شهر‌های ما متناسب با افزایش جمعیت توسعه افقی را تجربه نکردند؟
کد خبر: ۱۰۷۹۹۳۹
مهدی حمزه‌نژاد، رئیس دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت: علت این است که افزایش مهاجرت به شهر رخ داد، اما فکری برای افزایش کیفیت شهر نشد. این امر سبب افزایش تراکم، بدون افزایش کیفیت محله و خانه‌ها شد. در واقع زمین را تراکمی فروختیم و چیزی از طبیعت شهر‌ها باقی نگذاشتیم.
ارسال نظرات