چرا مدیران تعلیم و تربیت نباید زود به زود عوض شوند؟
سه انتصاب جدید در وزارت آموزش‌و‌پرورش رقم خورد؛ معاونت ابتدایی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاونت پرورشی و فرهنگی تغییر کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار