بهادری جهرمی: مقدمات جذب ۱۶۰ نخبه نهایی شده است
کد خبر: ۱۱۳۰۷۹۷
سخنگوی دولت در نشست خبری: مقدمات جذب ۱۶۰ نخبه در هیأت علمی دانشگاه نهایی شده است و در مرحله تخصیص بودجه در سازمان برنامه و بودجه قرار دارند.
ارسال نظرات