پاسخ خاندوزی به سوالی درباره نمره تیم اقتصادی دولت: مردم بهترین قاضی برای نمره دادن هستند
کد خبر: ۱۱۳۱۶۶۷
ارسال نظرات