تصویب قانونی که حتی آدمخوارها هم از آن بیزارند
دولت و مجلس فرانسه توانستند شیوه زندگی قوم لوط را در کشورشان، رسمی کنند.
ارسال نظرات