اگر خودسازی نکنیم حماسه سوز می شویم
یکتا در جمع دانشجویان کاشان:
حاج حسین یکتا گفت: اگر تصمیم به اجرای حماسه سیاسی و اقتصادی داریم باید قبل از آن به خود سازی بپردازیم در غیر این صورت حماسه سوز خواهیم بود.
ارسال نظرات