موسیقی شاد کودکانه با ریتم رقص غربی!
یادداشتی بر یک فاجعه فرهنگی
رقص و حرکات موزون، نخستین جشنواره انتخاب آثار موسیقی کودک را از چنگال موسیقی خارج کرده بود.
ارسال نظرات