پاسخگویی از مهمترین راهبردهای تأمین‌اجتماعی است
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی:
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: برقراری ارتباط صحیح، مؤثر و دوسویه با مخاطبان را از محورهای اصلی فعالیت این سازمان برشمرد و پاسخگویی را از مهمترین راهبردهای تأمین‌اجتماعی دانست.
ارسال نظرات