آموزش لجن پراکنی در چند گام! / چگونه قصه ها بسازیم؟!
اگر نمی توانید بر اعصاب خود مسلط باشید و آرام نمی گیرید پیشنهاد می کنیم دوربین را رها کنید و به جای آن یک بلندگوی سبزی فروشی به دست گرفته و در سطح شهر راه بیافتید و حرفهایتان را با صدای بلند برای مخاطبان و مردم قرائت کنید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار