رقابت برای ورود به بازار ايران تشديد شده است
واشنگتن تايمز:
واشنگتن تایمز نوشت با اوج گرفتن مذاکرات هسته ای، رقابت برای ورود به بازار ایران حتی در میان متحدان آمریکا و آنهایی که در حال مذاکره با ایران هستند، افزایش یافته است.
ارسال نظرات