قرائت متن بیانیه توسط ظریف و موگرینی/ متن کامل و پیوست‌های آن امروز در دسترس عموم قرار می‌گیرد