جواب ابلهان خاموشي است!
شيوه برخورد با نادان؛
رفتار خشونت آميز و تند با نادان نتيجه منفي دارد، ولي اگر برخورد سالم و درست و با محبت و سازش باشد، اميدي هست که او را بسازد و از جهل بيرونش آورد.
ارسال نظرات