۹۰ درصد خودروهای مسروقه به ترتیب کثرت، پراید، پژو۴۰۵، پرشیا، سمند و نیسان است
علیرضا ساوری:
ساوری با اشاره به اجرای طرح نصب تراشه بر روی خودروها گفت: با توجه به ایمنی کم خودورهای تولیدی ۸۸ و ماقبل آن، نصب این تراشه توسط مالکلین خودرو در کاهش سرقت خودورها موثر است.
ارسال نظرات