ترور بیولوژیک طالب زاده، نوباوه و دادمان اثبات نشد
نقوی حسینی:
نقوی حسینی درخصوص چند نفر از افرادی که شائبه ترور بیولوژیک درمورد آنها وجود دارد، گفت: اگر چه خطر بیوتروریسم برای کشورمان جدی است اماهیچ کدام این موارد ثابت نشده است.
ارسال نظرات