سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی راه اندازی می شود
مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طراحی سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی اشاره و بیان کرد: این سامانه به زودی راه اندازی می شود.
ارسال نظرات