فیلم/ وقتی بیل مکانیکی از زیر آوار مواد مذاب بیرون می‌آورد...