شکایت زنگنه از نماینده منتقد قراردادهای نفتی
وزارت نفت از نماینده منتقد IPC شکایت کرده و به نظر می رسد ادعای وزارت نفت مبنی بر این است که سخنان این نماینده مجلس در حد و حدود نمایندگی نبوده است.
ارسال نظرات