پیشنهادات سیما فردوسی برای مقابله با کرونا
فیلم|
سیما فردوسی بیش از همه اقشار خانم‌های خانه دار و مادرانی را مخاطب قرار می‌دهد که این روز‌ها باید حکم عقل جمعی را برای خانواده شان ایفا کنند و با خود مدیریتی در مقابل شایعات پیرامون کرونا میزان استرس بی مورد در خانواده‌ها را کاهش دهند.
ارسال نظرات