فاسدترین انتخابات تاریخ!
یادداشت/
فاسدترین انتخابات تاریخ آمریکا عنوانی است رئیس جمهور فعلی آمریکا به انتخابات ماه آبان این کشور داده است.
ارسال نظرات