انتخابات آمریکا، ظهور ذهن‌های استعمارزده و نیلوفریابی در لجن‌زار!
پرویز امینی در تحلیلی پیرامون کارزار انتخاباتی ایالات متحده نوشت؛
این ذهن‌های استعمار زده، در چالش‌ها و تهدید‌هایی که غرب و خصوصا امریکا در این چهل سال بر سر ملت ما آوار کرده اند، همواره ما را متهم و آن‌ها را حق به جانب میداند.
ارسال نظرات