چرا گفتگو با آمریکا منتفی است؟
یادداشت|
ما در دولت جمهوری‌خواهان گرفتار یک پیرمرد جاه‌طلب، مغرور، قدرت‌طلب، شرور و قمارباز بودیم. اکنون در دولت بایدن گرفتار یک پیرمرد ۷۷ساله هستیم که در جاه طلبی و شرارت دست‌کمی از رقیب خود ندارد.
ارسال نظرات