حماسه‌ای بزرگ در میانه یک نامعادله
یادداشت/
در تمامی دنیا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد واجدین حق رای در انتخابات شرکت نمی‌کنند، آیا این طیف مخالف نظام حاکم بر کشور خود هستند؟!
ارسال نظرات