مادر آب کجایی پسرت آب نخورد/ پدر خاک کجایی پسرت خاک نشد
دو شعر آئینی از محسن کاویانی:
محسن کاویانی، شاعر جوان کشورمان همزمان با ایام محرم و سوگواری امام حسین (ع) دو شعر سروده است.
ارسال نظرات