موسوی: تصویب قانون جهش تولید مسکن در جهت کمک به مردم برای تامین مسکن ازجمله اقدامات اولیه مجلس بوده است
کد خبر: ۹۶۰۱۴۷
سخنگوی هیـأت رئیسه مجلس: قانون جهش تولید مسکن دولت را مکلف کرده است که در چهار سال آینده برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال اقدام کند. صندوق ملی مسکن در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است.
ارسال نظرات