عامل تورم‌زا، توقف تولید است نه تولید انبوه مسکن
ادعای تورم‌زا بودن تولید انبوه مسکن،‌ خلاف واقع و توهم است.
ارسال نظرات