معاون اول دادستان کل کشور: وقتی سرنوشت زنان ایزدی را می بینیم به عظمت این سردار عزیز پی می بریم
کد خبر: ۹۸۷۵۲۸
استکبار وقتی همه دستاوردهای خود را بربادرفته دید داعش را به وجود آورد سردار سلیمانی با عشق به اهل بیت و رهبر و مردم از همان لحظه اول به وجود آمدن داعش به پا خواست مکتب حاج قاسم این است که دشمنان را بشناسیم و بزرگترین معظل ما این است که دشمن را فراموش کرده ایم
ارسال نظرات