گزینه سکانداری والیبال ایران سرمربی بلغارستان شد
فدراسیون والیبال بلغارستان رسماً جانلورنزو بلنجینی را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب و معرفی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار