کار اصلی فقیه هدایت ایدئولوژیک و تبیین مکتب است / از نظام مطلوب مطهری تا نظام سکولار غربی
در برنامه دیشب «زاویه »مطرح شد؛
کار اصلی فقیه هدایت ایدئولوژیک و تبیین مکتب است. در این سیستم آزادی و دموکراسی، جمهوریت و اسلامیت هر کدام جای خود را دارند. محتوا ...
ارسال نظرات