افشای اطلاعات از سوی اسنودن «بدترین کابوس» آمریکاست
یک روزنامه نگار گاردین:
یک روزنامه نگار گاردین که با اسنودن مصاحبه کرده است، افشای اطلاعات نزد وی را بدترین کابوس برای امریکا خواند.
ارسال نظرات