خواهر بسیجی خانواده‌ای را از مواد مخدر رهانید
سرگذشتی جالب از یک ارشاد موفق؛
زن خانواده با مشاهده صداقت خواهران بسیجی، توزیع مواد مخدر را کنار گذاشته و چادر را به عنوان حجاب بر‌تر برای خود انتخاب کرد.
ارسال نظرات