تنهایی سرنوشت کودکان امروز
خردسالان دیروز و بچه های امروز
خاطرات کودکی پدر و مادرهای ما آکنده از حیاط‌های شلوغ، عیدهای با صفا، رفت و آمدهای زیاد، بازی‌های پرجمعیت و خاله، دایی، عمه و عمو...
ارسال نظرات