میزگرد تخصصی آثار و پیامدهای سرقت علمی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برگزار می‌شود
اول تیر ماه 93
سومین میزگرد تخصصی با عنوان آثار و پیامدهای سرقت علمی در پایان نامه‌ها و رساله‌ها (راهکارهای مقابله نرم‌افزاری با سرقت علمی) اول تیر ماه 93برگزار خواهد شد.
ارسال نظرات