سکوت گورستانی اپوزیسیون در قبال گزارش جنایت‌های سیا
سکوت گورستانی اپوزیسیون «همسو» ی ایرانی درباره جنایت اسرائیل در غزه و گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه، به خوبی ورشکستگی ادعاهای آن را درباره «دفاع» از حقوق بشر و استفاده از «کلنگ» آمریکا برای دموکراسی در ایران اثبات می‌کند.
ارسال نظرات