الجزیره جزئیاتی از مفاد تحریم‌های ضد ایرانی کنگره را منتشر کرد
شبکه خبری الجزیره مدعی شده است که به بخشی از متن طرح کنگره برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران دست یافته است.
ارسال نظرات