موج نژادپرستی در اروپا
دو اقدام غیر انسانی در قاره سبز؛
فوتبال اروپا بار دیگر نشان داد که در نژادپرستی سرآمد فوتبال سایر قاره ها است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار