جریمه اداره پست به دلیل ننوشتن کدپستی!
وقتی به متصدی باجه اعتراض می کنید که چرا به شما یادآوری نکرده است که اگر کدپستی را ننویسید، مشمول جریمه می شوید نه تنها پاسخ موجهی دریافت نمی کنید، بلکه در مقابل اعتراض به عملکرد پست برای درآمدزایی و نادرست بودن این روش، فقط لبخندی تحویل می گیرید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار