شکست کنفرانس بازنگری NPT برای چه کسانی شکست بود و برای چه کسانی پیروزی؟
بعیدی‌نژاد توضیح داد
بعیدی‌نژاد گفت: تیم کارشناسی پنج نفره ایران در کنفرانس بازنگری NPT فوق العاده بود و تمامی مواضع حداقلی ایران و عدم تعهد را در سندی که نزدیک به ۱۹۰ بند داشت و همه بندها هم نکات بسیار مهم حقوقی، سیاسی و فنی داشت، توانست تأمین کند.
ارسال نظرات