ساوه‌شمشکی نایب‌رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا باقی ماند
عیسی ساوه‌شمشکی موفق شد با اکثریت آراء بازهم به عنوان نایب‌رئیس کنفدراسیون اسکی آسیا باقی بماند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار