سکوت در مقابل امر به معروف و نهی از منکر ما را از مدیریت زمان عقب انداخت
عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان:
عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان گفت: ما با سکوت در مقابل حق و بازگو نکردن آن به امام زمان(عج) خیانت می کنیم و یکی از مسائلی که ما را از مدیریت زمان عقب انداخت، سکوت در مقابل امر به معروف و نهی از منکر است.
ارسال نظرات