امر و نهی مسئولان مهم‌ترین حوزه امر به معروف و نهی از منکر است/ تخلف از قانون به بهانه نهی از منکر جرم است
پرونده‌ای برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر: دیدگاه‌های رهبر انقلاب؛
امر به معروف و نهی از منکر حوزه‌های گوناگون دارد که باز مهم‌ترینش حوزه مسئولان است؛ مردم باید از مسئولان کار خوب را بخواهند، آن هم نه به صورت ...
ارسال نظرات