بومی‌سازی سیستم مدیریت هواپیما در کشور
منطقی خبر داد؛
دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی گفت: سیستم مدیریت هواپیما در کشور بومی شده و تست‌های مورد نیاز را نیز انجام داده ایم و به نتایج خوبی رسیده ایم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار