راه‌هایی برای گشایش قفل ازدواج، برکت و عاقبت بخیری
شاه‌کلیدی از شیخ حسنعلی نخودکی؛
جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت: سه قفل در زندگی‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم! قفل اول این است که...
ارسال نظرات